Процедура за участие в Програма „Зелен ключ“

1. За сертифициране по Програмата „Зелен ключ“ следва да бъде подаден по електронен път до Националния координатор на Програмата от Българско Движение „Син флаг” на адрес skgbg2000@yahoo.com формуляр за кандидатстване - подписан и подпечатан от управата на обекта, желаещ сертифициране. Формулярът за кандидатстване е различен за различните туристически обекти. Всички полезни материали, включително критериите с обяснителни записки и формулярите за кандидатстване за различните обекти са публикувани на уеб страницата на Програмата http://www.blueflag.bg/greenkey.php Сертифицирането важи само една година и следва ежегодно да бъде подновявано по процедурата на Зелен ключ.

2. Към формуляра за кандидатстване следва да бъдат приложени всички изискани по критериите документи и снимки, които илюстрират или доказват изпълнението им - организирани в електронни папки, съгласно създадената на сайта структура, наречена

Примерна кандидатура за Зелен Ключ (.RAR).

Ако всяка папка в нея е попълнена с изисканата информация, значи кандидатът е практически готов и проверката по документи и на място ще бъде улеснена и пълноценна. Нагледното отразяване на отделните изискуеми елементи със снимки е задължително. Заради екологосъобразността на нашата работа документите и снимките следва да бъдат изпращани само в електронен вид, като при одита на обекта се проверява всичко на място.

3. Ако при предишна проверка са направени забележки или препоръки – тяхното изпълнение следва да бъде докладвано, освен в апликационната форма, и в отделен доклад със съответните доказателства – документи или снимки.

4. За да се пристъпи към преглед на документацията и евентуален последващ одит за сертифициране е необходимо да бъдат заплатени на Българско Движение „Син флаг”:
   ✓ Задължителна ежегодна такса, която се определя от Управителния съвет на Българско Движение "Син флаг" по правилата, посочени на сайта. Тази такса се заплаща всяка година за подновяване на сертификата и наградата, независимо дали се провежда одит на място или не.
   ✓ Задължителна такса за одит /през година 1, 2, 5, 8 и т.н./, когато задължително се провеждат одити на място. Ако обект желае одит извън тези години – той също се заплаща;
   ✓ Осигуряване на нощувка, в случай на необходимост;
   ✓ Пътните разходи до и от обекта при посещения на място за одит или консултация;
   ✓ За всички заплатени такси Българско Движение „Син флаг” издава фактура.

5. Националният координатор на Програма Green Key проверява получените документи и в зависимост от тяхната изрядност – прави препоръки за допълнения или директно договаря провеждането на одит на място с обекта, желаещ да бъде сертифициран. Към одит се пристъпва само след надлежно попълнен формуляр, подкрепен с необходимите документи, доказателства и снимки, и заплатени такси.

6. Одитите биват по документи или ефективни - на място.
Задължителни одити на място срещу заплащане се извършват през първата, втората, петата, осмата година и т.н. – всяка трета година. През останалите години се извършват одити по документи, които не се заплащат, като се заплаща само годишната такса. Възможни са контролни одити от националния или от международния координатор и освен тези, като за тях не се заплаща, ако не са поискани от хотела. За да е активна наградата и за да се подновява сертификатът ежегодно следва да бъде подавана всяка година съответната апликационна форма, в която да бъде отразявано изпълнението на критериите, означени с /I/ /imperative-задължителни/ и съответният прогрес при покриването на повече означени с /G/ /guideline-препоръчителни/ критерии всяка следваща година. През първата година не е задължително да бъдат изпълнявани препоръчителни критерии – означени с /G/, но през втората следва да се изпълнят поне 5% от тях, през петата – 10% и т.н., съгласно долната таблица:

Година

Процент препоръчителни критерии за изпълнение през съответната година

1 0%
2 5%
3 10%
4 15%
5-9 20%
10+ 50%

7. При изпълнението на горните условия може да се пристъпи към одитиране. Всеки обект следва да определи служител, който да изпълнява ролята на Еко мениджър по изискванията на Зелен ключ. Той е прекият контакт с одитиращите от Програмата «Зелен ключ». Проверката на място се извършва, следвайки точките от апликационната форма, като ефективно се проверява и отмята изпълнението на критериите и наличието на необходимите съоръжения, технологии, процедури и документи.

8. При одита проверяващият прави бележки, препоръки, забележки. За извършения одит следва да подготви и предостави на обекта Доклад, отразяващ обосновано нивото на изпълнение, придружен със снимки в доказателство на изпълнението или неизпълнението на критериите.
   ✓ Ако при одита се установи, че изпълнението на критериите е непълно, одиторът прави препоръки за покриването им. Договаря се срок за отстраняване на забележките до пълното изпълнение на изискванията на Програма „Зелен ключ“.
   ✓ Ако при одита се установи пълно изпълнение на критериите одиторът прави препоръка за награждаване. Констатациите на одитора се потвърждават от Национално жури или друг независим одитор и едва тогава може да се пристъпи към отличаване на обекта със сертификат и наградата Зелен ключ.
   ✓ Наградата представлява плакет с логото на Програмата и официален сертификат, които следва да се изложат на видно място, и допълнително - ако бъде закупен – флаг с логото на Зелен ключ.
   ✓ Сертифицирането важи 12 месеца и следва, при желание, ежегодно да бъде подновявано, следвайки процедурата на Зелен ключ.
   ✓ Всяка следваща година обектът, желаещ да поднови сертификата си, заплаща съответните такси и изпраща апликационна форма, придружена с актуализирани план за действие и данни за вода, енергия и отпадъци и отразява всички промени и подобрения от последния одит. Задължително докладва отстраняването на направените при предишния преглед забележки и препоръки.

9. В случай, че туристически обект реши да прекрати своето участие в Програмата „Зелен ключ“ по свое желание, за което следва да изпрати 30-дневно писмено предизвестие до националния координатор, или отпадне от Програмата поради системно неизпълнение на критериите, той губи наградата Зелен ключ и правата да използва марката Зелен ключ по всякакъв начин.Процедура за участие в Програма Зелен ключ