Българско движение "Син флаг"
Blue Flag
БЪЛГАРСКО
ДВИЖЕНИЕ
“СИН ФЛАГ”


Blue Flag Logo Learning Forests Logo Eco Schools Logo EEA Grants Logo
www.ngogrants.bg

Програма за подкрепа на неправителствените организации в България
по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Проект BG05/647 „Училищната мрежа на Програмите "Екоучилища" и "Учим за гората" - модел
за успешно сътрудничество за устойчиво развитие, опазване на околната среда и екологично образование″,
финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г.
Предмет на проектното ни предложение е повишаването на капацитета на програмите „Екоучилища” и „Учим за гората” в България, чрез които вече 18 години успешно налагаме ново и модерно образование за устойчиво развитие с твърдото убеждение, че младите хора, израстващи като добре информирани по проблемите на околната среда граждани, ще направят по-добър екологичен избор за своето бъдеще.
Сътрудничеството, методическата и организационна помощ, която получават училищата по програмите, възможността за партньорства в страната и чужбина, определят работата на БД„Син флаг“ като необходима и полезна в сферата на екологичното и гражданско образование.

„Екоучилища” е международна програма за екологично образование, управление и сертифициране на училища с методология от 7 стъпки, основани на стандартите на ISO 14001: Създаване на еко-комитет, Мониторинг и оценка на състоянието на околната среда, Разработване на еко-план за действие, Създаване на еко-код на училището, Работа по темите: Вода, Енергия, Отпадъци, Природа и биоразнообразие, Здравословен живот, Транспорт, Промени в климата, Местен Дневен ред 21, Устойчиво развитие, Оценка на извършените дейности, Популяризиране;

“Учим за гората” e програма, насочена към повишаване на знанията и обогатяване на дейностите, ориентирани към гората. Тя има за задача да подготви и възпита всеки човек така, че той в своята трудова дейност, бит, отдих и гражданско поведение да не уврежда гората, а да я пази и обогатява като съществена част от заобикалящата ни естествена среда. Програмата стимулира усвояването на знания за гората, формиране на положително отношение към нея, провокира загриженост за биоразнообразието й и необходимостта от неговото съхранение, чрез разкриване на нейното значение за хората.
Проектът ще осигури финансова възможност за популяризиране и развитие на модела, наложен от Програмите за успешно сътрудничество за устойчиво развитие и опазване на околната среда.
Екологичното образование е всеобхватно и е задължително за всички обществени слоеве и възрасти, за цялото общество и за всеки отделен индивид. Чрез образоване на подрастващите и техните родители по проблемите на околната среда се търси широката подкрепа на цялото общество:

Българско Движение „Син флаг” - Учители – Ученици – Родители - Общество
Шанс да бъдат в досег с прогресивните идеи на нашите програми имат децата и учителите само на 80 български училища – незначителен брой, сравнен с този на всички учебни заведения в България.
Учителите и учениците многократно поставят въпроса за необходимостта от образователни материали за устойчиво развитие и опазване на околната среда и изразяват желание за организирането на конференция, където да споделят опит. Така в проектната идея се съобразяваме с потребностите на целевите групи, които включваме в планирането на дейностите.
Всичко това ни мотивира да осъществим проект за популяризиране на Програмите "Екоучилища" и "Учим за гората" като модел за успешно сътрудничество за устойчиво развитие, опазване на околната среда и екологично образование с цел повече млади хора, техните учители и родители да се възползват от възможностите, които им предлагат те.

Цели на проекта

Дейности по проекта


Програма „Екоучилища“ E-mail: petya_j@yahoo.com
Програми „Син флаг“, Учим за гората“ и „Зелен ключ“
E-mail: skgbg2000@yahoo.com

Българско Движение „Син флаг“
гр. Поморие 8200
ул. "Васил Левски" 1А
E-mail: bulblueflag@yahoo.com

Blue Flag

Проекти

Проекти

Проекти

Проекти

Projects Logo