Българско движение "Син флаг"
Blue Flag
БЪЛГАРСКО
ДВИЖЕНИЕ
“СИН ФЛАГ”


Новини
Национален конкурс за презентация на тема „Застрашени видове в моя роден край”

(16-12-2015)

  

www.ngogrants.bg                      

 

Програма за подкрепа на неправителствените организации в България
по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014 г.

Проект BG05/647 „Училищната мрежа на Програмите "Екоучилища" и "Учим за гората" - модел
за успешно сътрудничество за устойчиво развитие, опазване на околната среда и екологично образование″,
финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014 г.  

 

 

НАЦИОНАЛЕН КОНКУРС
ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ТЕМА
„ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ В МОЯ РОДЕН КРАЙ”
 
В изпълнение на Проект BG 05/647 “Училищната мрежа на Програмите "Екоучилища" и "Учим за гората" - модел за успешно сътрудничество за устойчиво развитие, опазване на околната среда и екологично образование“, финансиран по Програмата  за  подкрепа  на  НПО  в  България  по  ФМ  на  ЕИП 2009-2014, Българско Движение „Син флаг“ приключи оценката на участниците в Националния конкурса за презентация на тема „Застрашени видове в моя роден край”.
Той цели да провокира у учениците задълбочаване в проблема за опазване на биоразнообразието. Веднъж ангажирали се с проучването на застрашените видове от флората и фауната в родния край, те неминуемо ще пожелаят да стигнат на по-следващо ниво – да научат за видовете, заплашени от изчезване в страната, а оттам и в целия свят, което логично би прераснало в тема на следващ изследователски проект.
Фокусирането върху локален проблем и надграждането му до глобалните мащаби ще научи гражданите на утрешния ден да мислят всеобхватно, да търсят решения и мерки за опазването на природата не само на местно, но и на национално и глобално ниво.
Организирането на дългосрочната част от работата по проекта в уроци в клас и извънкласни занимания по проблемите за опазването на биоразнообразието и застрашените видове е успешен похват, при който преливането на училищните в извънучилищните занимания гарантира всеобхватност на дейностите. Свободата всяко учебно заведение да има възможност да интерпретира темата и да подготви презентация, която да представи за участие в конкурса и на форумите на училищната мрежа на Програмите „Екоучилища” и „Учим за гората” е мотив за задълбоченост, творчество и изява.
Отлична идея е организирането на анкети по улиците, при които ще се регистрира нивото на информираност на обществото за проблема със застрашените видове, като учащите ще получат шанса да бъдат в ролята на обучаващи, да задълбаят в проучването на проблема, за да могат по-пълноценно да споделят своите знания и идеите си за справяне с проблема с цялото общество.
 
ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА:
 • Повишаване на съзнанието на учениците.
 • Изграждане на умения да проучват, обобщават, да презентират.
 • Развитие на уменията на учениците за работа с информационни комуникационни технологии.
 • Популяризиране дейностите на екоучилищата и детски екоградини.
 • Създаване на полезни образователни и информационни материали.
 • Обмен на информация и идеи.
 • Надграждане на работата по Програмите „Екоучилища” и „Учим за гората”, защото биоразнообразието е основна тема по тях.
 
Българско Движение „Син флаг” получи 35 презентации на тема „Застрашени видове в моя роден край” във формат Power Point Presentation, които бяха оценени от компетентно жури в две възрастови групи - детски градини и начален курс – до 11 години и основен и среден курс – от 12 до 19 години при следните критерии:
 • Задълбоченост при изследване на темата.
 • Информативност.
 • Илюстративност.
 • Ефектно представяне на темата.
 
Специалната награда на Българско Движение „Син флаг” беше присъдена на СОУ”Св.св.Кирил и Методий”-Козлодуй.
 
При възрастова група - детски градини и начален курс – до 11 години бяха присъдени следните награди:
 • Първа награда на СОУ Св.св.Кирил и Методий”-Бургас
 • Втора награда на ОУ „Никола Вапцаров” - Габарево
 • Трета награда на ОДЗ 15 „Моряче” - Бургас
 
При възрастова група - основен и среден курс – от 12 до 19 години бяха присъдени следните награди:
 • Първа награда на ОУ „Антон Страшимиров” - Бургас
 • Втора награда на СОУ „Васил Левски” - Карлово
 • Трета награда СОУ „Пейо Яворов” - Варна
 
Най-добрите презентации ще бъдат представени и наградени на Националната конференция на Българско Движение „Син флаг” по проекта „Училищната мрежа на Програмите "Екоучилища" и "Учим за гората" - модел за успешно сътрудничество за устойчиво развитие, опазване на околната среда и екологично образование”, финансиран в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по ФМ на ЕИП 2009-2014г.
 
Всички презентации са достъпни за разглеждане и сваляне в сайта на Българско Движение „Син флаг”  http://www.blueflag.bg/presentations/. Те ще се използват от Българско Движение „Син флаг” и всички учебни заведения от неговата мрежа при изпълнението на дейностите по екологично образование на Програмите на Движението и ще бъдат разпространявани в електронен формат с учебна цел.
 

конкурсът за презентация на тема „застрашените видове в моя роден край” Е ясен пример за активното участие НА българско движение „син флаг” при стимулирането на екологични политики и дейности, които ще помогнат на учениците и цялото общество да достигнат по-високо ниво на екологична зрялост, независимо от възраст, образование или предишен оПИТ.

 News Logo