Българско движение "Син флаг"
Blue Flag
БЪЛГАРСКО
ДВИЖЕНИЕ
“СИН ФЛАГ”


Новини
Проект „Да се храним разумно!”

(26-08-2015)

Българско Движение „Син флаг”, съвместно с българските учебни заведения, работещи по Програмите „Екоучилища” и „Учим за гората”, разработи заедно с партньорите си от Чехия, Словакия, Словения, Полша, Латвия, Румъния, Хърватска и Малта и кандидатства с проект на тема "Да се храним разумно! – глобално обучение, ориентирано към действие, по програма за EYD 2015 - 2020г." /DCI-NSAED/2014/53/ „Eat responsibly! An action-oriented global learning program for EYD 2015 and beyond“/.

 


Пилотният проект "Да се храним разумно!" е първи опит в ЕС да се изгради училищна програма, която разглежда ключовия въпрос за отговорно потребление на храната. Чрез педагогическа методология ориентирана към действие, чрез методологията на 7-те стъпки на Програма „Екоучилища“ ще се развива критично мислене, знания, умения и нагласи, ще се възпитават граждани на света, пред които е предизвикателство за приемане на нови модели на поведение и хранене.

Основните цели на проекта са:
   • Да допринесе за мобилизирането на младите хора да разберат по-добре взаимосвързания свят, в който живеят, да бъдат мотивирани и квалифицирани, за да предприемат действия в полза на глобалния проблем за отговорен начин на хранене в новите държави-членки чрез програма за глобално образование, ориентирано към действия в училищата и детските градини и сред широката общественост;

   • Да помогне на учителите да интегрират тези въпроси в преподаването на учебните програми;

  • Да развива критичното мислене на учениците, да им даде възможност да предприемат действия и да се повиши информираността на родителите и по-широката общност.


Основни приоритети и дейности по проекта:
A1: Засилване на знанията и капацитета на кандидатите-партньори чрез обучения по интегрирано глобално образование и устойчиво потребление на храни, обучение и насоки по програма DEAR: Development education and awareness raising – Развитие на образованието и ключовите компетенции.
A2: Осъществяване на училищна програма по въпросите на устойчивото хранене чрез организиране на работни групи на национално ниво, чрез програмни средства и база данни на образователни източници.
A3: Укрепване на знанията и уменията на учителите и възпитателите чрез обучения, събиране на добри практики, участие в EYD 2015-Европейски Форум, споделяне на наученото от проекта;
A4: Изпълнението на програмата в училищата, следваща 7-те основни стъпки по програма „Екоучилища“:
    •    Чрез създаване на ръководен екип;
    •    Чрез учебния план на работа;
    •    Преглед на ситуацията, план за действие;
    •    Комуникация;
    •    Кампания за действие;
    •    Екокод за хранене.
A5: Достигането до родителите и широка общност чрез местни дейности, интернет страница, социалните медии.
Темата на проекта засяга болезнени и жизненоважни за решаване проблеми с храненето на подрастващите, а интернационалното измерение на работата в партньорство с организации от още 8 европейски държави ще обогати всички нас с нови идеи и похвати за справяне с тях.
За период от 3 години в проекта ще участват над 50 български училища и детски градини, а през първата година – 14 учебни заведения. Сред пилотните екоучилища и детски градини са бургаските ЦДГ2 „Ханс Кристиян Андерсен“, ОДЗ 13 „Радост“, НБУ „Михаил Лъкатник“ и ОУ „Братя Миладинови“, НУ „П.Р. Славейков”, ОУ „Елин Пелин“ и СОУ „Св. Патриарх Евтимий“ от Пловдив, СОУ “Пейо Кр.Яворов”, ОДЗ №13 “Детска радост” и ОДЗ №10  „Приказка“ от Варна, НУ „Любен Каравелов” от Нова Загора, СОУ „Св.св. Кирил и Методий”от Брегово, СОУ „Хр. Смирненски“ от Хисаря, ОУ  "Йордан Йовков" от Каварна и ще се работи в сътрудничество с Университет „Проф.д-р Асен Златаров“–Бургас и „Аграрен Университет – Пловдив“.

Над 550 учебни заведения от 9 държави ще бъдат обхванати пряко и ще работят активно по проекта „Да се храним радумно!” Непряк ефект проектът ще има върху хиляди училища.

Над 1800 учители и образователни експерти ще придобият нови компетенции по въпросите на устойчивото хранене, като ще получат възможността да обменят идеи и добри практики.

Над 65000 ученици от доначален и начален курс и 25000 ученици от горен курс ще придобият знания и умения за ново поведение с цел по-разумно хранене.

Над  100 000 родители и членове на местната общност ще бъдат повлияни от идеите на проекта като целева група.

Повече от 6 координационни срещи ще бъдат проведени по проекта.

27 тренинги за екипите на партньорските организации и 9 менторски сесии в 9 държави ще бъдат проведени за периода на проекта.

54 срещи на рабтните групи по проекта ще бъдат проведени за 3 години.

Методическо ръководство, включващо изследване на храненето, ще бъде издадено в 10 000 копия на 10 езика, като ще включва и 12 урока в електронен формат.

9 бази от данни със специфични за отделните страни полезни материали и връзки на тема полезното хранене ще бъдат създадени по проекта.

60 тренинга за над 2000 учители ще бъдат проведени по проекта.

Над 300 посещения на учебни заведения ще бъдат направени от екипите на проекта.

Колекция от над 45 отлични практики в електронен формат ще бъдат създадени по проекта.

Европейски форум за интегрирано образование за глобално устойчиво развитие ще бъде организиран с над 150 участници – учители, директори, образователни експерти, неправителствени организации по повод на EYD 2015 /Европейската година за развитие 2015/.

15 срещи за докладване на постигнатите резултати по проекта ще бъдат проведени с Европейската комисия.

Над 550 индивидуални училищни програми за отговорно хранене ще бъдат създадени, следвайки 7-те стъпки н Програма „Екоучилища”.

Над 80 обществени мероприятия, ангажиращи местната общност ще бъдат проведени.

Уебсайт, отразяващ активността по проекта в 9 държави е в процес на създаване.

Над 80 медийни прояви са планирани по проекта.

 

    

 

      

 

        

 

 News Logo