Българско движение "Син флаг"
Blue Flag
БЪЛГАРСКО
ДВИЖЕНИЕ
“СИН ФЛАГ”


УЧИМ ЗА ГОРАТА“Учим за гората” e Програма на Фондацията за Екологично Образование, създадена с цел да се отговори на нарастващата необходимост от единна и всеобхватна международна инициатива, насочена към повишаване на знанията и обогатяване на дейностите, ориентирани към гората. На национално ниво тя се ръководи от Българско Движение “Син флаг”.

Екологичното образование, осъществявано от Програмата “Учим за гората” има за задача да подготви и възпита всеки човек така, че той в своята трудова дейност, в своя бит и отдих, в своето гражданско поведение, да не уврежда гората, а да я пази и обогатява като съществена част от заобикалящата ни естествена среда. Програмата е насочена към усвояване на знания за гората, формиране на положително отношение към нея, възпитаване на интелектуални /екологично мислене/, нравствени /екологично съзнание/ и естетически качества и правила на поведение. Тя провокира загриженост за състоянието на гората, чрез разкриване на нейното значение за хората и връзката между нея и човека, развива интерес към изучаването й, необходимост от контакт с нея. Стимулира търсещата дейност на децата за задоволяване на интелектуалните им потребности, изгражда естетически усет към природата, чрез създаване на условия за приятни и дълбоки преживявания при съприкосновение с нея.


В нашата работа залагаме на изключително важната роля на семейството за изграждането на екологична култура у децата.

Младите хора, израстващи като добре информирани по проблемите на гората граждани, ще направят по-добър екологичен избор за своето бъдеще.

www.leaf-international.org
Програма „Екоучилища“ E-mail: petya_j@yahoo.com
Програми „Син флаг“, Учим за гората“ и „Зелен ключ“
E-mail: skgbg2000@yahoo.com

Българско Движение „Син флаг“
гр. Поморие 8200
ул. "Васил Левски" 1А
E-mail: bulblueflag@yahoo.comУчим за гората
Учим за горатаУчим за горатаУчим за гората

Learning Forests Logo