Българско движение "Син флаг"
Blue Flag
БЪЛГАРСКО
ДВИЖЕНИЕ
“СИН ФЛАГ”


Зелен ключПроцедура за участие в Програма „Green Key“/Зелен ключ/

1. Сертифицирането по Програмата Green Key важи само една година и независимо дали един хотел подлежи на одит през годината, следва ежегодно да бъде попълвана, подписвана и подавана апликационна форма. С нея се заявява желанието за сертифициране през настоящата година. Задължителни одити се извършват през първата, втората, петата, осмата година и т.н. през три години. Възможни са одити и освен тези, като за тях не се заплаща, ако не са поискани от хотела. Но за да е активна наградата и за да се подновява сертификатът ежегодно следва да бъде подавана приложената апликационна форма, в която да бъде отразявано изпълнението на критериите /imperative и guideline/ и съответния прогрес при покриването на повече guideline критерии всяка следваща година.

2. През първата година не е задължително да бъдат изпълнявани guideline критерии – означени с /G/, но през втората следва да се изпълнят 5% от тях, през петата – 10% и т.н., съгласно долната таблица. Общият брой на guideline критериите към момента е 51.


Year Percentage of total guideline criteria
1 0%
2 5%
5 10%
8 20%
11 and + 30%


3. Към апликационната форма следва да бъдат приложени документите, изброени в Document check list в края на формуляра. Те илюстрират или доказват изпълнението на изискванията на Програмата. Нагледното отразяване на отделните изискуеми елементи със снимки е задължително. Заради екологосъобразността на нашата работа документите и снимките следва да бъдат изпращани в електронен вид, като при одита ще бъдат проверявани на място оригиналите им.

4. Ако при предишна проверка са направени забележки или препоръки – тяхното изпълнение следва да бъде докладвано, освен в апликационната форма, и в отделен доклад със съответните доказателства – документи или снимки.

5. Договарянето на датата на одита става след изпращането на апликационната форма.

6. За сертифицирането по Програмата Green Key се заплаща такса, която включва: При изпълнението на горните условия може да се пристъпи към одитиране на един хотел, като при необходимост от повече информация, моля не се колебайте да се обръщате към нас.
Ако желаете среща, на която на място в хотела да Ви бъдат разяснени критериите и изискванията, изброени в апликационната форма-можем да договорим такава. Добре е на нея да присъства служителят, който, ако управата на хотела пожелае да бъдете сертифицирани, евентуално би изпълнявал ролята на Environmental Manager по изискванията на Green Key.

Апликационна форма

www.green-key.org
Програма „Екоучилища“ E-mail: petya_j@yahoo.com
Програми „Син флаг“, Учим за гората“ и „Зелен ключ“
E-mail: skgbg2000@yahoo.com

Българско Движение „Син флаг“
гр. Поморие 8200
ул. "Васил Левски" 1А
E-mail: bulblueflag@yahoo.comGreen Key Logo