Българско движение "Син флаг"
Blue Flag
БЪЛГАРСКО
ДВИЖЕНИЕ
“СИН ФЛАГ”


Екоучилища


МЕТОДОЛОГИЯ

Програмата „Екоучилища“ обхваща 7 задължителни елемента, наречени стъпки, които всяко училище може да възприеме като методология за работа:

1. Създаване на Екокомитет.
Екокомитетът организира и направлява дейностите на училището. Състои се от ученици, учители, помощен персонал, родители, представители на местната власт.


2. Екологичен преглед – наблюдение на околната среда и установяване на нейното състояние.

Преглед или оценка на влиянието на училището върху околната среда. Учениците активно участват в тези дейности, които включват определяне на степента на замърсяване на училищния двор с отпадъци, консумацията на вода и енергия, както и проверка на неефективността на инфраструктурата.


Какво трябва да включва екологичното проучване?
То трябва да обхваща основните теми: енергия, замърсяване, отпадъци / рециклиране, вода, транспорт,здравословен живот, биологично разнообразие, зелени площи и гражданско образование. Екологичния преглед представлява отговор на въпроси относно екологосъобразните дейности, както и участието на учениците.


3. План за действие. Информацията от екологичния преглед се използва за определяне на приоритетите и създаването на план за действие, който поставя изпълними и реалистични цели, задачи и срокове за подобряване на екологичните показатели на специфични проблеми.
Изгответе вашия план за действие. Не бъдете прекалено амбициозна в целите, които сте си поставили. Неспазването на определени цели или срокове може да бъде демотивиращо. Уверете се, че цялото училище ще участва в реализирането на действията и директорът подкрепя плана ви за действие.


4. Основните теми и дейностите свързани с тях трябва да се включат в учебното съдържание и да бъдат предложени на учениците в часовете по различните учебни предмети.
Изучаване на темите “Вода”, “Енергия”, “Зелени площи” и “Отпадъци” се изучават в клас от по-голяма част от учениците.
Цялото училище трябва да бъде включено в практически дейности като пестене на енергия, вода, рециклиране, намаляване на отпадъците.


5. Контрол и оценяване.
Създава сигурност, че има прогрес при постигането на целите, че се извършват промени в плана за действие ако се налага, за постигане на успех.

За да разберете дали успешно сте осъществили целите, заложени в плана си за действие, трябва да наблюдавате и оценявате напредъка си. Освен, че ви позволява да прецените успеха на дейностите си и да планирате необходимите промени, непрекъснатия процес на наблюдение ще ви помогне да се поддържа интерес към програмата във вашето училище.
6. Популяризиране на идеите и дейностите чрез средствата за масова информация.
Това директно въвежда Местен Дневен Ред 21 в училище, тъй като родителите, местните власти и бизнеса се запознават с дейностите по програмата и стават съпричастни. Училищата трябва да осъществят контакти с различни организации и да черпят от техния опит.

7. Екокод.
Всяко училище създава свой Екокод – позиция и отношение към ценностите и целите, които учениците се стремят да постигнат.

Наградата „Зелен флаг“, с който се удостоява училище или детска градина, осъществили успешно седемте стъпки, е екологичен знак за активно и значимо участие в Програма “Екоучилища”. Наградата се връчва от ФЕО чрез националната програма.

Програма „Екоучилища“ E-mail: petya_j@yahoo.com
Програми „Син флаг“, Учим за гората“ и „Зелен ключ“
E-mail: skgbg2000@yahoo.com

Българско Движение „Син флаг“
гр. Поморие 8200
ул. "Васил Левски" 1А
E-mail: bulblueflag@yahoo.comEco Schools Logo

Екоучилища